Skip to content Skip to navigation

Komisijos, darbo grupės

Komisijos, darbo grupės

Gydymo taryba

1. VšĮ Kartenos PSPC gydymo taryba (toliau - gydymo taryba) sudaryta iš sekančių narių:

  1. Klemensas Lizdenis
  2. Janė Leščiauskienė

2. Gydymo taryba svarsto:

2.1. Asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus.

2.2. Svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus.

2.3. Sudaro VšĮ Kartenos PSPC gydytų suaugusiųjų ir vaikų mirčių atvejų, epidemiologijos klausimų nagrinėjimo ir kitas komisijas.

Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus įstaigos administracijai.

Jei įstaigos administracija su pasiūlymu nesutinka, gydymo taryba savo pasiūlymą gali pateikti steigėjui (steigėjams).

Slaugos taryba

Slaugos tarybos Pirmininkė – slaugos administratorė Rasa Prialgauskienė.

Slaugos tarybos nariai:

Danutė Spudienė

Laimutė Kazlauskienė

VšĮ Kartenos PSPC Slaugos taryba vykdo šią veiklą:

1. Sprendžia slaugos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo būdus ir poreikį;

2. Analizuoja slaugos administravimo problemas ir teikia pasiūlymus dėl slaugos valdymo tobulinimo;

3. Teikia rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus įstaigos administracijai dėl slaugos paslaugų kokybės užtikrinimo;

4. Organizuoja informacinio pobūdžio pasitarimus slaugos vystymo ir kokybės klausimais;

5. Analizuoja slaugos ir higienos priemonių racionalų panaudojimą bei apskaitą;

6. Organizuoja pacientų apklausą slaugos kokybei įvertinti ir gerinti;

7. Numato būdus slaugos dokumentacijos parengimo įgyvendinimui;

8. Organizuoja seminarus, šventes slaugos personalui.

Aktualiais svarstomais klausimais Slaugos taryba teikia rekomenduojamojo pobūdžio siūlymus įstaigos Administracijai.

Administracijai su siūlymais nesutikus, Slaugos taryba turi teisę juos teikti įstaigos steigėjui.

Įstaigos medicinos etikos komisija

Etikos komisija- pirmininkė gydytoja Janė Leščiauskienė

Etikos komisijos nariai:

Stefanija Alonderienė

Nijolė Vitkienė

Bendrieji nuostatai

1. Medicinos etikos komisija (toliau - komisija) VšĮ Kartenos PSPC sudaryta, siekiant stebėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų, ir padėti spręsti iškilusias medicinos etikos problemas.

2. Komisija vadovaujasi Lietuvos RespublikosKonstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybėsnutarimais, kitais teisės aktais, Europos Tarybos normatyviniais dokumentais bioetikos ir medicinos etikos klausimais, Lietuvos medicinos etikos komiteto rekomendacijomis bei šiais nuostatais.

3. Komisijos darbą techniškai aptarnauja sveikatos priežiūros įstaiga jos vadovo nustatyta tvarka.

Komisijos uždaviniai ir funkcijos

1. Stebėti, kaip įstaigoje laikomasi medicinos etikos normų, ir aiškinti jų prasmę bei turinį.

2. Priimti ir teikti įstaigos administracijai rekomendacijas medicinos etikos klausimais, sprendžiant iškilusius ginčus, konfliktines situacijas tarp medikų, medikų irpacientų bei jų artimųjų.

3. Dalyvauti įstaigos administracijos darbe sprendžiant etinius klausimus.

4. Šviesti įstaigos sveikatos priežiūros specialistus, kitus darbuotojus, pacientus medicinos etikos klausimais.

5. Dalyvauti rengiant įstaigos teisės aktus bei vidaus dokumentus ir vertinti juos medicinos etikos požiūriu.

6. Teikti rekomendacijas apie etiškai tinkamą ir teisingą pacientų atranką gydyti, kai įstaigos galimybės yra ribotos.

Komisijos teisės ir pareigos

1. Komisija turi teisę:

1.1. teikti pasiūlymus įstaigos administracijos vadovui medicinos etikos klausimais;

1.2. dalyvauti mokant sveikatos priežiūros specialistus ir pacientus medicinos etikos;

1.3. bendradarbiauti su kitomis įstaigomis ir organizacijomis medicinos etikos klausimais;

1.4. gauti iš Lietuvos medicinos etikos komiteto metodinę bei konsultacinę paramą;

1.5. gauti informaciją apie rengiamus įstaigos ar jos struktūrinių padalinių organizuojamus renginius, susijusius su medicinos etika, bei juose dalyvauti.

2. Komisijos pareigos:

2.1. domėtis ir analizuoti įstaigos gydytojų, slaugos , dirbančių įstaigoje, profesinės veiklos etikos aspektus;

2.2. saugoti medicinines pacientų paslaptis;

2.3. periodiškai informuoti įstaigos administracijos vadovą ir Lietuvos medicinos etikos komitetą apie atliekamą darbą.

3. Komisija išrinkta trejiems metams.

4. Komisijos nuostatus, kurie negali prieštarauti Pavyzdiniams medicinos etikos nuostatams, ir komisijos darbo reglamentą tvirtina įstaigos vadovas.

Komisijos darbo organizavimas

1. Komisija vadovaujasi darbo reglamentu.

2. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas (o jo nesant, pirmininko pavaduotojas), kuris:

2.1. organizuoja komisijos darbą;

2.2. šaukia eilinius ir neeilinius komisijos posėdžius;

2.3. atsako už komisijai pavestų uždavinių vykdymą;

2.4. užtikrina, kad komisijos darbe būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų.

3. Komisijos veiklos dokumentacija privalo atitikti raštvedybos, Lietuvos Respublikos medicinos etikos komiteto reikalavimus.

4. Komisija savo posėdžius organizuoja darbo reglamento nustatyta tvarka. Skubūs atvejai nagrinėjami neeiliniuose komisijos posėdžiuose.

5. Komisijos posėdžiai gali būti atviri ir uždari.

6. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos narių.

7. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžio nutarimai pateikiami suinteresuotiems asmenims, kurių sąrašas bus nustatomas posėdžio metu, ir bus skelbiami viešai darbo reglamento nustatyta tvarka.

8. Komisijos nariai ir suinteresuotieji bei kviečiamieji asmenys apie posėdžio laiką, vietą ir svarstomus klausimus informuojami iš anksto, o komisijos posėdžio nutarimai pateikiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo dienos.

9. Komisijos posėdžio nutarimai priimami balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi komisijos pirmininkas.

10. Komisija darbo reglamento nustatyta tvarka atsiskaito Lietuvos medicinos etikos komitetui bei įstaigos visuotiniam susirinkimui.